{ص.غ}


ان االه لا یحب المعتدی{ص}

الراضی عن عمله لا یتقدم{ص}

الداعی الی الخیر کفاعله{ص}


اعراب ظاهری و تقدیری یعنی چه؟کلمات معرب علامت اعراب ظاهر نمی کنند و اعراب انها را فقط از نقش کلمه در جمله میتوان تشخیص داد به  چنین اعرابی اعراب تقدیری میگوییم

 

اسم های مکسور و منقوص را تعریف نموده مثال بزنید؟به اسم هایی مانند القاضی که به حرف ما قبل مکسور ختم میشوند منقوص میگوییم به اسم هایی مانند الهدی.الدنیا که به حرف الف ختم میشوند مقصور میگوییم
عربی منبع : عربی6565
برچسب ها : اعراب ,میگوییم ,هایی مانند